分类
如何線上交易外匯

Olymp Trade提供的交易账户类型

Profitability on the Rise

A trading platform that supports your financial goals.

Start Trading — It's Free

Enter the Trading Field with Ronaldinho!

We are happy to announce that Ronaldinho joins Olymp Trade and becomes our official online trading partner. Get your Olymp Trade提供的交易账户类型 energy boost for successful trades with the master of swift attacks!

image

The Latest from Olymp Trade

New features, latest webinars and more.

new-feature-1

30 new assets

new-feature-3

Experience points (XP)

Our new rewards system offers active traders even more perks and privileges.

new-feature-4

Profit line

A tool to help you identify the breakeven point of a trade.

new-feature-2

Adviser

Analyzes several indicators according to trading strategies.

new-feature-4

Discover Our Blog

Level up your trading experience with fresh insights and market analytics.

Smooth Experience on Any Device

Whether you prefer trading at your desk or on the go — Olymp Trade has got you covered.

The custom-built platform has been adapted for any device you may choose and switching is 100% seamless.

Desktop

A Platform that Works for You

These features will help you reach your goals.

Risk-Free Trades

Explore the platform and test strategies for free.

Demo Account

10,000 in virtual funds to practice and learn.

Market

Customize the platform with unique tools to elevate your trading skills.

Personal Manager

Get exclusive Olymp Trade提供的交易账户类型 one-on-one guidance with a trading expert.

No limits. No commission. No delays.

Quick and easy deposits and withdrawals

7 Years of Excellence

An industry trailblazer since 2014, Olymp Trade has many achievements to be proud of.

award

Partnerships

In 2019, one of the world's top rugby players, Eben Etzebeth (South Africa), was a partner to Olymp Trade.

award

Olymp Trade is proud to support the LCR Honda team at MotoGP™ 2019-2021.

The Transactions offered by Olymp Trade提供的交易账户类型 this Website can be executed only by fully competent adults. Transactions with financial instruments offered on the Website involve substantial risk and trading may be very risky. If you make Transactions with the financial instruments offered on this Website, you might incur substantial losses or even lose everything in your Account. Before you decide to start Transactions with the financial instruments offered on the Website, you must review the Service Agreement and Risk Disclosure Information.

Get Olymp Trade Promo Codes for 01–31.08.2022

Promo codes are a great way to boost your trading by increasing your deposits. Using one is pretty simple, as well as safe: just enter it in a special field, and you’ll get all the bonuses it provides, from a bigger deposit to easier status upgrade.

Take note: all Olymp Trade promo codes are time-sensitive and work only during a specific time period. So if you have one, it’d be better to use them sooner rather than later. With that said, it’s time to grab the freshest promo codes.

Promo Code 1: Deposit Bonus 15%

Automatically adds 15% to the amount of your deposit.

Promo Code: BLOG220801

Valid through: 01–31.08.2022

Promo Code 2: Deposit Bonus 15%

Automatically adds 15% to the amount of your deposit.

Promo Code: BLOG220802

Valid through: 01–31.08.Olymp Trade提供的交易账户类型 2022

How Do You Use an Olymp Trade Coupon

Here, we’ll post a short guide of how you can activate and use the Olymp Trade promo code on your account:Olymp Trade提供的交易账户类型

Khả năng sinh lời trên đà tăng

Chúng tôi rất vui mừng được thông báo rằng Ronaldinho đã gia nhập Olymp Trade và trở thành đối tác giao dịch trực tuyến chính thức của chúng tôi. Tăng cường năng lượng để có các giao dịch thành công cùng bậc thầy của các pha phản công nhanh!

image

Đại sứ Chính thức

Tính năng mới nhất của Olymp Trade

Các tính năng mới, buổi hướng dẫn mới nhất và nhiều tính năng khác.

new-feature-1

30 tài sản mới

new-feature-3

Điểm kinh nghiệm (XP)

Hệ thống thưởng mới của chúng tôi mang đến ngày một nhiều phần thưởng và đặc quyền cho các nhà giao dịch hoạt động tích cực

new-feature-4

Đường lợi nhuận

Công cụ giúp bạn xác định được điểm hòa vốn của giao dịch

new-feature-2

Công cụ tư vấn

Phân tích nhiều chỉ báo dựa theo chiến thuật giao dịch

new-feature-4

Khám phá trang blog của chúng tôi

Nâng cấp trải nghiệm giao dịch của bạn với tin tức Insight hoàn toàn mới và phân tích thị trường.

Trải nghiệm liền mạch trên tất cả các thiết bị

Cho dù bạn thích giao dịch tại bàn làm việc hoặc khi đang di chuyển — Olymp Trade đều có thể đáp ứng được.

Sàn giao dịch tùy chỉnh đã được phát triển phù hợp với bất cứ thiết bị nào của bạn và chuyển đổi phiên bản hoàn toàn dễ dàng.

Máy tính

Sàn giao dịch hoạt động vì bạn

Những tính năng này sẽ giúp bạn đạt được mục tiêu của mình.

Giao dịch phi rủi ro

Khám phá sàn giao dịch và thử Olymp Trade提供的交易账户类型 nghiệm chiến thuật miễn phí

Tài khoản Demo

10.000 có thể tái nạp tiền để thực hành và học hỏi.

Mua sắm

Tùy chỉnh sàn giao dịch với những tính năng cài đặt thêm nhằm nâng tầm giao dịch của bạn

Nhà quản lý cá nhân

Nhận hướng dẫn một một từ chuyên gia giao dịch

Không giới hạn. Không phí hoa hồng. Không chờ đợi.

Rút và nạp tiền nhanh chóng và dễ dàng

7 năm dịch vụ tuyệt vời

Nhà tiên phong trong ngành kể từ năm 2014, Olymp Trade đã đạt nhiều danh hiệu đáng tự hào.

award

Hợp tác

Trong năm 2019, Eben Etzebeth (Nam Phi), một trong những cầu thủ bóng bầu dục hàng đầu thế giới, đã trở thành đối tác của Olymp Trade.

award

Olymp Trade tự hào được tài trợ đội LCR Honda tại giải MotoGP™ 2019-2021.

Chỉ người trưởng thành có đầy đủ năng lực mới được thực hiện các Giao dịch được Trang web này cung cấp. Các Giao dịch với các sản phẩm tài chính được cung cấp trên Trang web có rủi ro lớn và việc giao dịch có thể rất rủi ro. Nếu bạn thực hiện Giao dịch với các sản phẩm tài chính được Olymp Trade提供的交易账户类型 cung cấp trên Trang web này, bạn có thể bị thua lỗ lớn hoặc thậm chí còn mất hết tiền trong Tài khoản. Trước khi bạn quyết định bắt Olymp Trade提供的交易账户类型 đầu Giao dịch với các sản phẩm tài chính được cung cấp trên Trang web này, bạn phải đọc kỹ thông tin trong Thỏa thuận Dịch vụ và Thông báo Rủi ro.

Rentabilité à la hausse

Plate-forme de trading qui prend en charge vos objectifs financiers.

Commencer à trader – C'est gratuit

Entrez dans le domaine de trading avec Ronaldinho !

Nous sommes heureux d'annoncer que Ronaldinho rejoint Olymp Trade et devient notre partenaire officiel de trading en ligne. Obtenez un boost d'énergie pour réussir vos transactions avec le maître des attaques rapides !

image

Dernières nouvelles d'Olymp Trade

Nouvelles fonctionnalités, derniers webinaires et plus encore .

new-feature-1

30 nouveaux actifs

new-feature-3

Points d'expérience (XP)

Notre nouveau système de récompenses offre aux traders actifs encore plus d'avantages et de privilèges

new-feature-4

Ligne de Olymp Trade提供的交易账户类型 profit

Un outil qui vous aide à identifier le seuil de rentabilité d'une transaction

new-feature-2

Conseiller

Analyse plusieurs indicateurs en fonction de stratégies de trading

new-feature-4

Découvrez notre blog

Améliorez votre expérience de trading grâce à de nouvelles perspectives et analyses de marché.

Expérience extraordinaire sur n'importe quel Olymp Trade提供的交易账户类型 appareil

Que vous préfériez le trading depuis votre bureau ou en toute mobilité — Olymp Olymp Trade提供的交易账户类型 Trade vous protège.

La plate-forme personnalisée a été adaptée à tout appareil de votre choix et la commutation est transparente.

Bureau

Une plate-forme qui fonctionne pour vous

Ces fonctionnalités vous aideront à atteindre vos objectifs.

Transactions sans risque

Explorez la plate-forme et testez des stratégies gratuitement

Compte démo

Reconstituable 10 000 pour la pratique et l'apprentissage.

Marché

Personnalisez la plate-forme avec Olymp Trade提供的交易账户类型 des add-ons uniques pour élever votre trading

Manager personnel

Obtenez des conseils personnalisés en exclusivité avec un expert en trading

Pas de limites. Pas de frais. Pas de retards.

Dépôts et retraits rapides et faciles

7 ans d'excellence

Pionnière de l'industrie depuis 2014, Olymp Trade a Olymp Trade提供的交易账户类型 de nombreuses réalisations dont il peut être fier.

award

Partenariats

En 2019, Eben Etzebeth (Afrique du Sud), l'un des meilleurs joueurs de rugby au monde, est devenu partenaire d'Olymp Trade.

award

Olymp Trade est fière de soutenir l'équipe LCR Honda au MotoGP™ 2019-2021

Les Opérations proposées par ce site Web ne peuvent être exécutées que par des adultes pleinement compétents. Les Opérations avec des instruments financiers proposés sur le site Web comportent des risques importants et des opérations liées au trading peuvent être très risquées. Si vous effectuez des Opérations avec les instruments financiers proposés sur ce site Web, vous pourriez subir des pertes substantielles ou même tout perdre sur votre Compte. Avant de Olymp Trade提供的交易账户类型 décider de lancer des Opérations avec les instruments financiers proposés sur le site Web, vous devez examiner l'Accord de Service et les Informations sur la Divulgation des Risques.